ENERGIA

POD KONTROLOU

Spoločnosť ČEZ DISTRIBUČNÉ SÚSTAVY je špecialistom na dodávku služieb v oblasti miestnych a lokálnych distribučných sústav, pre zákazníkov zo všetkých segmentov.

NAŠE SLUŽBY

Hlavným poslaním spoločnosti ČEZ Distribučné sústavy je distribúcia elektrickej energie, zemného plynu a ďalších médií u našich zákazníkov. Zaisťujeme výstavbu lokálnych distribučných sústav v priemyselných, logistických, administratívnych a obytných zónach. Pre našich klientov navrhujeme profesionálne, rýchla a efektívne riešenie energetického servisu a manažmentu. Zákazníkom, ktorí sa chcú primárne sústrediť na rozvoj svojho oboru podnikania, ponúkame komplexné energetické služby od distribúcie energií, cez správu a údržbu energetických zariadení až po celkový energetický manažment. ČEZ Distribučné sústavy sa môže oprieť o dlhodobé skúsenosti svojich vlastníkov, spoločnosťou ČEZ ESCO a ČEZ LDS s.r.o.

 • ADMINISTRATÍVA

  Spracujeme všetky technické požiadavky a administratívne úkony pre zaistenie energií

 • KOMUNIKÁCIA

  Zabezpečíme kompletnú a bezproblémovú komunikáciu s nadradeným distribútorom

 • SPOĽAHLIVOSŤ

  Realizujeme návrhy a výstavbu sietí tak, aby bola zabezpečená spoľahlivá dodávka energií

 • KOORDINÁCIA

  Postaráme sa o koordináciu dodávateľov pri výstavbe sietí vrátane pripojenia

 • CAPEX

  Prevezmeme všetky poplatky s pripojením k nadradenej distribučnej sústave

 • ZODPOVEDNOSŤ

  Ihneď po realizácii preberáme zodpovednosť za prevádzku sietí

NAŠA VÍZIA

Spoločnosť ČEZ Distribučné sústavy vznikla na základe potrieb investorov, developerov a investičných fondov, ktorí požadujú komplexné a kvalitné služby v oblasti energetiky a hľadajú fundovaného partnera, ktorý bude flexibilne reagovať na ich potreby.

Zákazníkom zároveň prinášame nové technológie, vďaka ktorým môžu dosahovať významné úspory a taktiež spoľahlivejších dodávok energií. Hlavným poslaním spoločnosti ČEZ Distribučné sústavy je a bude poskytovať špičkové služby v oblasti energetiky, naprieč jednotlivými segmentmi.

DISTRIBÚCIA ENERGIÍ

Lokálna distribučná sústava (LDS) a miestna distribučná sieť (MDS)je sieť pre rozvod energií (elektrina, plyn, teplo atď.), v ktorej je prostredníctvom jedného pripojovacieho bodu napojených viac koncových odberateľov energií k nadradenej distribučnej sústave. Typickými lokalitami sú priemyselné zóny, obchodné centrá, priemyselné areály, bytové komplexy a súbory rodinných domov.

Lokálnu a miestnu distribučnú sústavu prevádzkuje distribučnú spoločnosť, ktorá na základe licencie udelenej Úradom pre reguláciu (ÚRSO) zabezpečuje pre odberateľa všetky služby spojené s dodávkami energií.

Dobrý prevádzkovateľ LDS/MDS dokáže svojim zákazníkom optimalizovať ceny za distribúciu energií bez nutnosti meniť existujúceho dodávateľa energií. V tom spočíva hlavný rozdiel LDS/MDS oproti iným variantom pripojenia k distribučnej sieti.

VARIANTY PRIPOJENÍ DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY

Vlastník alebo užívateľ areálu alebo objektu s viacerými koncovými odberateľmi pripojenými prostredníctvom jedného miesta k sieti vysokého napätia má dve možnosti:

PREVÁDZKOVANIE DISTRIBUČNÉHO ZARIADENIA S LICENČNÝM OPRÁVNENÍM

Distribučná spoločnosť (ČEZ DS) uzatvorí s vlastníkom zmluvu o vymedzenom území pre distribúciu energií a následne zabezpečí pripojenie koncových odberateľov k lokálnej distribučnej sústave.

VÝHODY:

 • Každé odberné miesto má v LDS/MDS vlastnú fakturáciu a meranie spotreby.
 • Každý koncový odberateľ má možnosť zvoliť si svojho dodávateľa energie.
 • Právny rámec je jasne daný zákonom o energetike číslo 251/2012 Z.z., ktorý definuje práva a povinnosti lokálneho distribútora, a práva a povinnosti koncového odberateľa.

PREVÁDZKOVANIE DISTRIBUČNÉHO ZARIADENIA BEZ LICENČNÉHO OPRÁVNENIA

Sieť koncových užívateľov spravuje vlastník sám bez licencie na distribúciu energií, všetci užívatelia sú pripojení cez jedno meracie zariadenie. Právny rámec je daný Obchodným zákonníkom. Táto na prvý pohľad jednoduchá varianta má celý rad nevýhod a rizík.

NEVÝHODY:

 • Koncoví užívatelia nemajú možnosť slobodnej voľby dodávateľa energie.
 • Vlastník areálu či objektu sa okrem iného vystavuje riziku sporov s koncovými užívateľmi ohľadom vyúčtovania alebo ovplyvňovania kvality energie v areáli zariadením niektorého z koncových odberateľov.
 • V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa elektrickej energie, plynu alebo tepla medzi vlastníkom či prevádzkovateľom objektu a koncovým odberateľom nemožno požadovať po Energetickom regulačnom úrade rozhodnutie v tejto veci.

Pripojenie k distribučnej sústave prostredníctvom LDS/MDS prevádzkovanej spoločnosťou ČEZ Distribučné sústavy tak prináša rad výhod ako pre majiteľa či prevádzkovateľa areálu, tak pre koncového odberateľa.

O SPOLOČNOSTI

ČEZ Distribučné sústavy, ako distribútor energie podlieha regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). Na území Slovenskej republiky ponúka výstavbu a prevádzkovanie lokálnych distribučných sústav (LDS) a miestnych distribučných sústav (MDS) v priemyselných, logistických, administratívnych a obytných zónach vrátane office centier.

Spoločnosť ČEZ Distribučné sústavy a.s. je zapísaná do obchodného registra, vedeného Okresným súdom v Trnave v oddiele Sa, vložke 10732/T.

V súvislosti s účinnosťou Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR) by sme Vás radi ubezpečili, že Vaše osobné údaje uchovávame v bezpečí a spracovávame ich podľa platných právnych predpisov a tiež v súlade s GDPR. V žiadnom prípade ich nepoužívame na rozosielanie marketingových správ, ani ich neposkytujeme žiadnej inej spoločnosti.